Súkromná základná umelecká škola (ďalej len umelecká škola) vznikla z podnetu občanov Hliníka nad Hronom, ktorí dlho rokov predtým chceli mať v obci zriadenú umeleckú školu. Na základe petičnej listiny samotných občanov s cieľom zriadiť tento typ školy, bol vypracovaný projekt zriaďovateľkou školy PhDr. Tatianou Ladiverovou. Dňa 1. 9. 2004 vznikla nová škola - prvá súkromná základná umelecká škola v žiarsko - štiavnicko - žarnovickom regióne. Súkromná základná umelecká škola bola rozhodnutím Ministerstva
školstva Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení. Prvou riaditeľkou školy sa stala Mgr. Eva Balážová, ktorá pôsobila v tejto funkcii osem rokov. Garantom školy sa stal bývalý rodák z obce Hliník nad Hronom, Prof. Peter Mikuláš, svetoznámy slovenský operný spevák, stály člen opernej scény Slovenského národného divadla v Bratislave a profesor na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Čo znamená slovo „súkromná“ v názve umeleckej školy?

Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom bola zaradená Ministerstvom školstva do siete škôl Slovenskej republiky.
Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom, aj keď má v názve „súkromná“ je neziskovou organizáciou, ktorá je zriadená za účelom nepodnikania – t.j. príjmy a výdavky sa vždy musia rovnať nule, tak ako aj na štátnej škole.

Vedenie školy

Riaditeľka

PhDr. Tatiana Ladiverová, Dis.art

Zástupkyňa

Mgr. Ľubica Tonhajzerová

Ekonómka

Zita Beňová

Zamestnanecký dôverník

Mgr. Peter Repiský

Data protection officer

Mgr. Peter Repiský

Učitelia školy

Bc. Anna Drozdová, Dis.art.

Akordeón, Orgán, Keyboard

Gubanová

Tanečný odbor

Stanislav Hríň

Elektrická gitara, Basová gitara, Bicie, Kapela, YAMAHA-gitara

Mgr. Zuzana Jakušová

Klavír

PhDr. Tatiana Ladiverová

Spev

Mechtilda Mlinkovičová, Dis.art.

Výtvarný odbor

Kristína Petruchová

Flauta, Obligátny klavír, predškolské programy

Mgr. Peter Repiský

Keyboard, Hudobná náuka

Mgr. Klára Štroffeková, Dis.art.

Gitara

Mgr. Ľubica Tonhajzerová

Litérárno-dramatický odbor, Audio-vizuálna tvorba

Alexandra Tabernhausová, Dis.art.

Spev, Zborový spev, Hudobná náuka, predškolské programy

Garantom umeleckej školy je Prof. Peter Mikuláš.
Peter Mikuláš prežil detstvo v dedinke Hliník nad Hronom, dnes má precestovaný celý svet. Je to umelec srdcom romantika a idealistu, ktorému opera učarovala na celý život.

Absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave, sólista Opery Slovenského národného divadla od roku 1978. V roku 1977 zvíťazil na prestížnej Dvořákovej súťaži v Karlových Varoch. Ceny získal na súťažiach v Moskve (1982) a v
Helsinkách (1984). Od začiatku svojej umeleckej dráhy sa vyznačuje nielen krásou a farebnosťou hlasového fondu, ale tiež muzikalitou, štýlovou všestrannosťou a sugestívnosťou javiskového výrazu vo vážnych úlohách ako je Fiesco v Simonovi Boccanegrovi, kráľ
Filip v Donovi Carlosovi, diabol Mefistofeles v Gounodovom Faustovi i Boitovom Mefistofelovi, Suchoňov Svätopluk či Bergov Wozzeck. Pôsobivo sa prezentoval i v komických kreáciách ako Leporello v Donovi Giovannim, Dulcamara v Nápoji lásky, Don Magnifico v Rossiniho Popoluške, Kecal v Predanej neveste či Verdiho Falstaff. Jeho bas je plný citu, vášne, hudobný prejav dotvára dôsledným
javiskovým stvárnením a snahou o hlboké prežitie každého detailu.

Popri pôsobení v Slovenskom národnom divadle, pravidelne účinkuje na prvoradých operných scénach a koncertných pódiách v zahraničí, okrem iných v Prahe, Viedni, Salzburgu, Berlíne, Ríme, Madride, Lisabone a Tokiu.
V sezóne 2006/07 bol riaditeľom Opery Slovenského národného divadla a podieľal sa na zložitých organizačných prípravách pôsobenia Opery SND v nových priestoroch. S jeho menom sa spája slávnostné otváranie Novej budovy SND 14. apríla 2006.
Pri príležitosti otvorenia 95. sezóny Opery SND v septembri 2014 a pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea, Peter Mikuláš účinkoval na slávnostnom galakoncerte po názvom: „PETER MIKULÁŠ 60“ spolu s Ľubicou Rybárskou, Štefanom Kocánom
a inými spevákmi v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Peter Mikuláš pôsobí aj ako uznávaný vokálny pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V januári roku 2011 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za vysokoškolského profesora.

Venujte nám 2% z dane

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať 2% zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít, t.j. aj pre

NEINVESTIČNÝ FOND PETRA MIKULÁŠA

Nejde o daň naviac! Ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane nepôjde do štátneho rozpočtu, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácií – Neinvestičný fond Petra Mikuláša.

Kto založil fond?

Neinvestičný fond  Petra Mikuláša bol založený svetoznámym slovenským operným spevákom Petrom Mikulášom, stálym členom Slovenského národného divadla v Bratislave, profesorom na  Vysokej škole múzických umení v Bratislave. 

Komu pomáhame?

Pomáhame talentovaným  deťom, ktoré študujú na Súkromnej základnej umeleckej škole v Hliníku nad Hronom. Skvalitňujeme ich vzdelávanie zakúpením učebných pomôcok a nástrojov. Zakúpili sme  hrnčiarsky kruh, 3 ks keyboardov, dataprojektor, stolíky pod PC, počítač pre skvalitnenie vyučovania Hudobnej náuky, 3 ks žinienky pre tanečný odbor a pod.

Kto rozhoduje prerozdelení finančných výpomocí?

Za správnosť a objektívnosť prerozdelenia finančných výpomocí zodpovedá správna rada fondu.

Postup krokov na poukázanie 2% dane z príjmu

1.   Zamestnávateľ Vám vystaví tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.

2.   Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane. Sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane Vám taktiež potvrdí zamestnávateľ.

3.   Obe tieto tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.4. 2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

4.  Ak ste zamestnanec a nedá sa Vám doručiť tlačivo na daňový úrad, tak doneste Vyhlásenie o poukázaní podielu dane do 26.4. 2019 do riaditeľni Súkromnej základnej umeleckej školy v Hliníku nad Hronom, my zabezpečíme doručenie Vyhlásenia na daňový úrad.

5.  Ak ste živnostník alebo firma, tak v daňovom priznaní pre fyzické alebo právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane, kde vypíšete názov, adresu a IČO prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručíte do 29.3. 2019 na daňový úrad.

6.  Bližšie informácie o poukázaní 2% z dane do Neinvestičného fondu Petra Mikuláša môžete získať  priamo v riaditeľni Súkromnej základnej umeleckej škole v Hliníku nad Hronom alebo na mobilnom čísle: 0915 70 63 63

7.  Tlačivo je k dispozícii TU Stiahnuť

ÚPRIMNE ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI DAROVAŤ 2% Z DANE PRÁVE NÁM!

 • Rada školy

  Predsedníčka RŠ:  Mgr. Zuzana Jakušová
  Členovia:                          
  Zita Beňová, Jozef Brieška, Ing. Katarína Dávidová, Martina Kmeťová, Mariana Krištofová, Mechtilda Mlinkovičová, Mgr. Peter Repiský a  Mgr. Jana Šlosiariková Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorá vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

  Vyjadruje sa k základným bodom programu:
  1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku
  2. 1Školský vzdelávací program
  3. Plán práce na školský rok
  4. Personálne obsadenie školy a počty žiakov
  5. Koncerty a súťaže, reprezentácia školy v projektoch
  6. Riešenie aktuálnych problémov
  7. Príprava osláv výročia školy
  8. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 • Pedagogická rada

  Základnými témami rokovania sú:
  1. Oboznámenie sa a schválenie základných pedagogických dokumentov
  2. Plán práce na školský rok a jeho plnenie
  3. Rozdelenie pracovných úloh
  4. Príprava a organizácia výročia založenia školy
  5. Informácie z oblasti školstva a legislatívy
  6. Hodnotenie žiakov
  7. Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Umelecká rada

  Predsedníčka UR: PhDr. Tatiana Ladiverová
  Umelecká rada školy:   tvoria ju vedúci odborov – hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a tanečného

  Základnými témami rokovania sú:
  1. Interné koncerty – pravidlá a organizácia
  2. Aktuálne témy výchovno-vzdelávacieho procesu
  3. Prezentácia žiakov
  4. Úroveň a pripravenosť absolventov školy
  5. Príprava výročia založenia školy