Vážení rodičia, milí žiaci!

           Touto formou si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnom stave Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej len „SZUŠ“) z hľadiska jej postavenia užívateľa budovy na ulici Kamenárskej č. 209, 966 01 Hliník nad Hronom, vo vlastníctve obce Hliník nad Hronom (ďalej len „obec“) a dopade doterajších rokovaní, ktoré v súčasnosti bránia jej užívaniu na účely prezenčnej formy výučby.

Obec v druhej polovici kalendárneho roka 2020 ukončila nájomný vzťah so SZUŠ výpoveďou zo dňa 17. 09. 2020. V dôsledku výpovede nájomného vzťahu obcou a uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty k 01. 01. 2021, SZUŠ nemôže užívať budovu, teda učitelia nemôžu učiť prezenčne v budove školy.

SZUŠ požiadala obec o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve, ktorého obsahom bolo predĺženie výpovednej lehoty tak, aby sa vytvoril dostatočný časový priestor na rokovanie o nových podmienkach nájomného vzťahu k budove a súčasne, aby sa zabezpečila prezenčná výučba v priestoroch nehnuteľnosti v školskom roku 2020/2021. Žiadosti SZUŠ nebolo obcou vyhovené, čím boli časové možnosti vyjednania ekvivalentných zmluvných podmienok limitované trojmesačnou výpovednou lehotou  plynúcou v poslednom štvrťroku  kalendárneho roka 2020. Medzi obcou a SZUŠ nedošlo k dohode v časti zmluvných dojednaní, ktoré sú rozhodujúce pre SZUŠ, jej právnu istotu a garanciu sústavného užívania budovy v tom – ktorom školskom roku.

Procesný postup nakladania s majetkom obce, týkajúci sa uzatvorenia novej nájomnej zmluvy, nebol zákonne konformný, na čo SZUŠ nemohla reagovať inak, ako odmietnutím návrhu nájomnej zmluvy, ktorá bola výsledkom schvaľovacieho procesu obecného zastupiteľstva na rokovaní dňa 28. 12. 2020.

Procesná chyba v schvaľovacom procese obecného zastupiteľstva bola takého charakteru, že by mala za následok absolútnu neplatnosť uzatvorenej nájomnej zmluvy. V prípade, ak by napriek uvedenému došlo k podpísaniu nájomnej zmluvy, SZUŠ by spoluzodpovedala za škodu spôsobenú jej uzatvorením. V právnickej terminológii by išlo o culpa in contrahendo (voľný preklad – predzmluvná zodpovednosť). Ďalšie procesné úkony bez chýb (po písomnom upozornení SZUŠ adresovanom obci) nebolo fakticky možné vykonať vzhľadom na časovú tieseň, ktorá nastala do uplynutia výpovednej lehoty.

Neúspešné rokovania medzi obcou a SZUŠ mali za následok, že obec pristúpila k podaniu žaloby o vypratanie nehnuteľnosti, pričom konanie je vedené pod číslom sp. zn. 9C 1/2021 na Okresnom  súde v Žiari nad Hronom.

Napriek obcou iniciovanému súdnemu konaniu je SZUŠ otvorená konštruktívnemu dialógu s obcou, ktorým sa založia podmienky nového nájomného vzťahu, resp. iného užívacieho právneho vzťahu, smerujúceho k rovnocennému usporiadaniu vzájomných práv a povinností obce a SZUŠ.

Eminentným záujmom SZUŠ je ďalšie užívanie nehnuteľnosti na účely riadneho výkonu prezenčného vzdelávania za obojstranne akceptovateľných podmienok. Riadne fungovanie SZUŠ v obci a poskytovanie kvalitného umeleckého vzdelania tak, ako doposiaľ, je podmienené spravodlivým dojednaním zmluvných podmienok, ktoré založia oprávnenie SZUŠ užívať budovu.

SZUŠ verí, že ďalšie rokovania medzi obcou a SZUŠ povedú k dohode a prosí rodičov a žiakov z Hlinického mikroregiónu o trpezlivosť a zotrvanie na ďalšom vzdelávaní dištančnou formou výučby.

Za porozumenie Vám ďakujeme!

S úctou

PhDr. Tatiana Ladiverová, zriaďovateľka a riaditeľka školy