Curriculum

Ponuka našich programov

Na výber je k dispozícii viacero umeleckých smerov.

Hudobný odbor

Cieľom vyučovania je nadobúdanie zručností v oblasti hudobného umenia. No zároveň sa v duchu myšlienky, že hudba zušľachťuje srdce i myseľ človeka, usilujeme predovšetkým o to, aby dieťa malo pozitívny vzťah k hudbe, aby si prostredníctvom nej vedelo vyplniť svoj voľný čas a tak prispelo k rozvoju hudobného života nielen vo svojom rodisku, ale kdekoľvek vo svete sa raz v budúcnosti ocitne. A tiež, aby sa hudba stala jedným z prostriedkov zábavy.

A to nie len pre toho, kto sa podieľa na tom, aby hudba znela, ale i pre tých, ktorí sa stávajú pasívnymi poslucháčmi, či už ide o tanečnú zábavu alebo koncertné podujatie. Žiak môže po ukončení štúdia využívať svoje nadobudnuté schopnosti v rôznych súboroch, zboroch a kapelách.

Hudba je výborným spoločníkom pri stretnutiach v kruhu rodiny, ale aj pre umelca vo chvíľach samoty. Hoci sa nie všetky deti stanú profesionálnymi umelcami, i vtedy má zmysel naučiť sa hrať alebo spievať, ak len v kruhu rodiny, či pre seba si žiak zanôti svoje obľúbené melódie.

p

Formy štúdia

Prípravné štúdium je vhodné pre deti/ žiakov od 5 rokov.

I. stupeň základného štúdia pre deti/ žiakov vo veku od 6 – 7 rokov, dĺžka štúdia je 8 rokov.

II. stupeň základného štúdia pre deti/ žiakov od 14 – 15 rokov, dĺžka štúdia je 4 roky.

Predmety

 • Klavír
 • Keyboard
 • Akordeón
 • Zobcová a priečna flauta
 • Spev
 • Husle
 • Akustická gitara
 • Elektrická gitara
 • Basová gitara
 • Bicie
 • Kapela
 • Detský spevácky zbor
 • Hudobná náuka

Podľa záujmu sa vyučovanie rozširuje o jednotlivé nástroje. 

Tanečný odbor

Cieľom vyučovacieho procesu na prvom stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov. Dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení.

V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu. Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky na päťročné štúdium na Tanečnom konzervatóriu v Košiciach, v Banskej Bystrici a pod.

p

Formy štúdia

Prípravné štúdium pre predškolský vek a 1. ročník základnej školy: hudobno – pohybová výchova. 

Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov: tanečná výchova.

I.stupeň základného štúdia pre deti od 6 – 7 rokov: tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec.

II.stupeň základného štúdia: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax.

Tanečná Pripravka

Vek žiaka: od 5 rokov

Ciele:
V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium.

Obsah:
1. Pohybová príprava (cvičenia v základných polohách na mieste a cviky obratnosti)
2. Pohyb v priestore (elementárne tanečné kroky v rozmanitých priestorových formáciách)
3. Pohybové hry so spevom (poznanie ľudových aj neľudových detských piesní)
4. Rytmické cvičenia (precvičovanie v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch)

Výtvarný odbor

Výtvarné umenie je oblasť umeleckej tvorby ako vizuálne (zrakové), ktorého základom je vnímateľné zobrazenie. Ide o vyjadrenie komplexného zážitku, predstavy, myšlienky či možnosti zobrazenia vizuálnej skutočnosti. Toto umenie sa rozvíja na ploche a v priestore a jeho základnými výrazovými prostriedkami sú: línia, tvar, farba. Výtvarné diela môžu byť plošné (maľba, kresba grafika, fotografia), alebo trojrozmerné (priestorové sochy, architektonické, umelecko-remeselné výrobky).

p

Formy štúdia

Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov (MŠ) alebo od 6 rokov (1.ročník ZŠ).

I. stupeň základného štúdia pre deti od 6 – 7 rokov, dĺžka štúdia je 8 rokov.

II. stupeň základného štúdia, dĺžka štúdia je 4 roky.

Rozšírené štúdium v II. stupni a štúdium pre dospelých.

Techniky

 • kresba
 • maľba
 • modelovanie
 • kreatívna dielňa
 • fotografia
 • dekorácie
 • grafika

Pri vyučovaní je dôležitá správna motivácia, individuálny prístup ku každému žiakovi a tiež spájanie teórie o technikách a dejinách umenia s praxou.

Literárno-dramaticky odbor

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.

Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov. Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce ako sú lekári, zdravotné sestry, učitelia či právnici.

Odborne vedená výuka v literárno-dramatickom odbore pomáha najtalentovanejším jednotlivcom pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, scenáristiky a pod.

p

Formy štúdia

Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov, dĺžka štúdia je 1 rok.

I. stupeň základného štúdia pre deti od 6 – 7 rokov, dĺžka štúdia je 8 rokov.

literarno dramaticky odbor

Herecká Prípravka

Vek žiaka: od 5 rokov

Ciel:  Dramatická príprava je predmet spoločný pre všetkých žiakov literárno-dramatického odboru. Hlavným obsahom predmetu je komplexná tvorivá dramatická činnosť, zahrňujúca všetky zložky, vrátane práce s improvizovanou bábkou a integrujúce základné prvky
prípravnej činnosti (pohybové, rečové, hudobno-rytmické) a špecifické činnosti výtvarné.

Motivácia všetkých činností zostáva aj naďalej základným metodickým princípom, podnecujúcim spontánny detský prejav.
Skúsenosti získané v priebehu výuky motivovanou hrou sa postupne vyvíjajú vo vlastnú uvedomelú odbornú činnosť. 

Audiovizuálna a multimediálna tvorba

V rámci tohto vzdelávania sa žiaci naučia postupne tvoriť audiovizuálne diela rôznych žánrov spravodajského, publicistického, dokumentárneho, či umeleckého charakteru. Postupne sa oboznámia so základnými princípmi ich technologického spracovávania,
získajú základné vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia orientovať sa v mediálnej tvorbe.

Zároveň získajú praktický výcvik v komunikačných a prezentačných zručnostiach, v rétorike, v schopnosti viesť rozhovor, objaviť tému a spracovať ju, ako aj analyzovať a kriticky hodnotiť audiovizuálne diela. Žiaci nadobudnú schopnosti odolávať mediálnym tlakom a manipuláciám s informáciami, ktoré sú v súčasnej mediálnej praxi časté.

Náplň odboru

 • Práca s kamerou a zvukom
 • Svetlá
 • Strih
 • Tvorba scenára
 • Práca s hercami
 • Streamovanie videa cez Internet

Bližšie informácie o predmetoch a osnovách.

Doplnkové aktivity

Okrem štandardných odborov môže sa môže žiak rozvíjať aj v našich skupinových formáciach.

Detský spevácky zbor

Práca v speváckom zbore poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu, rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.a v neposlednom rade prináša radosť a uspokojenie z kolektívnej práce.

Cieľ

Žiakov je potrebné systematicky viesť k správnym speváckym návykom, ovládaniu hlasu vo všetkých polohách hlasového registra, rozvíjaniu zmyslu pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav, vkus. V práci je potrebné vychádzať z pochopenia hudobného a slovného obsahu rôznych štýlových období a smerov aj ľudových piesní z rozličných regiónov. Ďalším cieľom je prezentácia svojej práce na rôznych verejných vystúpeniach a podujatiach školy.

detsky spevacky zbor