• Predsedníčka RŠ:  Mgr. Zuzana Jakušová
  Členovia:                          
  Zita Beňová, Jozef Brieška, Ing. Katarína Dávidová, Martina Kmeťová, Mariana Krištofová, Mechtilda Mlinkovičová, Mgr. Peter Repiský a  Mgr. Jana Šlosiariková Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorá vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

  Vyjadruje sa k základným bodom programu:
  1.Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku
  2. 1Školský vzdelávací program
  3. Plán práce na školský rok
  4. Personálne obsadenie školy a počty žiakov
  5. Koncerty a súťaže, reprezentácia školy v projektoch
  6. Riešenie aktuálnych problémov
  7. Príprava osláv výročia školy
  8. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

 • Pedagogická rada

  Základnými témami rokovania sú:
  1. Oboznámenie sa a schválenie základných pedagogických dokumentov
  2. Plán práce na školský rok a jeho plnenie
  3. Rozdelenie pracovných úloh
  4. Príprava a organizácia výročia založenia školy
  5. Informácie z oblasti školstva a legislatívy
  6. Hodnotenie žiakov
  7. Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Umelecká rada

  Predsedníčka UR: PhDr. Tatiana Ladiverová
  Umelecká rada školy:tvoria ju vedúci odborov – hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a tanečného

  Základnými témami rokovania sú:
  1. Interné koncerty – pravidlá a organizácia
  2. Aktuálne témy výchovno-vzdelávacieho procesu
  3. Prezentácia žiakov
  4. Úroveň a pripravenosť absolventov školy
  5. Príprava výročia založenia školy