Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorá vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Predsedníčka RŠ:  Mgr. Zuzana Jakušová
Členovia:   

  1. Bahledová Terézia
  2. Boboková Zuzana, Mgr.
  3. Jakušová Zuzana, Mgr.
  4. Kordíková Ivana
  5. Krátky Bohumír, Ing.
  6. Mikulášová Sláva
  7. Polakovičová Eva, Mgr.
  8. Sliacky Matúš, Mgr.
  9. Zajková Mária

 

Vyjadruje sa k základným bodom programu:
1.Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku
2. Školský vzdelávací program
3. Plán práce na školský rok
4. Personálne obsadenie školy a počty žiakov
5. Koncerty a súťaže, reprezentácia školy v projektoch
6. Riešenie aktuálnych problémov
7. Príprava osláv výročia školy
8. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

Pedagogická rada

Základnými témami rokovania sú:
1. Oboznámenie sa a schválenie základných pedagogických dokumentov
2. Plán práce na školský rok a jeho plnenie
3. Rozdelenie pracovných úloh
4. Príprava a organizácia výročia založenia školy
5. Informácie z oblasti školstva a legislatívy
6. Hodnotenie žiakov
7. Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Umelecká rada

Predsedníčka UR: PhDr. Tatiana Ladiverová
Umelecká rada školy: tvoria ju vedúci odborov – hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a tanečného

Základnými témami rokovania sú:
1. Interné koncerty – pravidlá a organizácia
2. Aktuálne témy výchovno-vzdelávacieho procesu
3. Prezentácia žiakov
4. Úroveň a pripravenosť absolventov školy
5. Príprava výročia založenia školy