literarno dramaticky odbor

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov. Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce ako sú lekári, zdravotné sestry, učitelia či právnici. Odborne vedená výuka v literárno-dramatickom odbore pomáha najtalentovanejším jednotlivcom pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, scenáristiky a pod.

Formy štúdia

Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov, dĺžka štúdia je 1 rok.

I. stupeň základného štúdia pre deti od 6 – 7 rokov, dĺžka štúdia je 8 rokov.


Herecká prípravka

Vek žiaka: od 5 rokov

Ciel:  Dramatická príprava je predmet spoločný pre všetkých žiakov literárno-dramatického odboru. Hlavným obsahom predmetu je komplexná tvorivá dramatická činnosť, zahrňujúca všetky zložky, vrátane práce s improvizovanou bábkou a integrujúce základné prvky
prípravnej činnosti (pohybové, rečové, hudobnorytmické) a špecifické činnosti výtvarné.

Motivácia všetkých činností zostáva aj naďalej základným metodickým princípom, podnecujúcim spontánny detský prejav.
Skúsenosti získané v priebehu výuky motivovanou hrou sa postupne vyvíjajú vo vlastnú uvedomelú odbornú činnosť. 

Audiovizuálna a multimediálna tvorba

Vek žiaka: od 10 rokov

Ciel: V rámci tohto vzdelávania sa žiaci naučia postupne tvoriť audiovizuálne diela rôznych žánrov spravodajského, publicistického, dokumentárneho, či umeleckého charakteru. Postupne sa oboznámia so základnými princípmi ich technologického spracovávania,
získajú základné vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia orientovať sa v mediálnej tvorbe.

Zároveň získajú praktický výcvik v komunikačných a prezentačných zručnostiach, v rétorike, v schopnosti viesť rozhovor, objaviť tému a spracovať ju, ako aj analyzovať a kriticky hodnotiť audiovizuálne diela. Žiaci nadobudnú schopnosti odolávať mediálnym tlakom a manipuláciám s informáciami, ktoré sú v súčasnej mediálnej praxi časté.  

 Bližšie informácie o predmetoch a osnovách.