pre deti od 4 do 6 rokov

Charakteristika

Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov.
Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

K tomu slúži najmä:

  • vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje
  • rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek
  • intonácia pomocou solmizačných slabík
  • orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov
  • cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby

Informácie

Počet v skupine:
8-10 detí v sprievode rodiča

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby

Učebný materiál:
pracovný zošit vrátanie sprievodného CD