Cieľom vyučovacieho procesu na prvom stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov. Dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení.

V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu. Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky na päťročné štúdium na Tanečnom konzervatóriu v Košiciach, v Banskej Bystrici a pod.

Formy štúdia

Prípravné štúdium pre predškolský vek a 1. ročník základnej školy: hudobno – pohybová výchova. 

Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov: tanečná výchova.

I.stupeň základného štúdia pre deti od 6 – 7 rokov: tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec.

II.stupeň základného štúdia: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax.

Informácie o štúdiu podľa platných učebných osnov pre jednotlivé predmety vám radi podajú učitelia našej školy.


Tanečná prípravka

Vek žiaka: od 5 rokov

Ciele:
V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium.

Obsah:
1. Pohybová príprava (cvičenia v základných polohách na mieste a cviky obratnosti)
2. Pohyb v priestore (elementárne tanečné kroky v rozmanitých priestorových formáciách)
3. Pohybové hry so spevom (poznanie ľudových aj neľudových detských piesní)
4. Rytmické cvičenia (precvičovanie v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch)

Formy štúdia

Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov: tanečná výchova.

 Bližšie informácie o predmetoch a osnovách.