Predškolské programy

Vývoj dieťaťa neprebieha rovnomerne. Existujú tzv. „časové okná“ („windows of oportunity“). Sú to obdobia detského života, kedy je vývoj v určitých oblastiach najľahší. Najvýznamnejšie časové okná sú v ranom veku dieťaťa, preto je dôležité začať formovať jeho vývoj už od 4. mesiaca. Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v neskoršom procese učenia. Navyše hudba výrazne prispieva k rozvoju osobnosti a tvorbe tímového ducha. Na rozdiel od športu, kde ide vždy o súťaženie (vyššie, ďalej, rýchlejšie), sú v hudobnej oblasti rozvíjané schopnosti počúvanie, ohľaduplnosť a empatia.

Program Robík

pre deti od 4 do 18 mesiacov

Charakteristika


Program Robík je určený pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie.

Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu, so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúseností. Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.

Figúrkou, ktorá deti sprevádza, rastie rovnako ako ony a prežíva s nimi témy vychádzajúce z ich života je tuleň Robík.

Súhrnné informácie


Odporúčaný vek:
od 4 do 18 mesiacov

Počet v skupine:
8-12 detí v sprievode jedného z rodičov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností

Učebný materiál:
leporelo pre rodičov, CD s piesňami


Prvé krôčiky k hudbe

od 18 mesiacov do 4 rokov

Charakteristika


Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus.

Obsahom programu sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností).

Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

Súhrnné informácie


Odporúčaný vek:
od 18 mesiacov do 4 rokov

Počet v skupine:
8-12 detí v sprievode rodiča či starého rodiča

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti

Učebný materiál:
leporelá vrátanie sprievodných CD


Rytmické krôčiky

od 4 do 6 rokov

Charakteristika


Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov.
Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.


K tomu slúži najmä:

 • vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje
 • rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek
 • intonácia pomocou solmizačných slabík
 • orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov
 • cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby

Súhrnné informácie


Odporúčaný vek:
od 4 do 6 rokov

Počet v skupine:
8-10 detí v sprievode rodiča

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby

Učebný materiál:
pracovný zošit vrátanie sprievodného CD


Music parade – deti sa učia hrať na keyboard

od 4 do 6 rokov

Charakteristika


Materskú reč sa dieťa učí hovorením – počúvaním a napodobňovaním. Ako matka alebo otec to iste zažívate denne. Sledujete, ako sa slovná zásoba Vášho dieťaťa rozširuje a upevňuje.Rovnakým spôsobom učíme deti v programe Music Parade aj hudbu, len s tým rozdielom, že namiesto reči deti počúvajú a spievajú melódie, ktoré následne hrajú na klávesových nástrojoch.Slovená zásoba dieťaťa vo veku 4-6 rokov sa výrazne rozširuje. Od približne 900 slov na konci tretieho roka života na viac než 2300 slov na konci 6 roka. Pokiaľ v tomto období dôsledne pracujeme postupom „ posluch – spev – hra“, dosahujeme kvalitatívne porovnateľné výsledky aj v hudobnej oblasti.


V programe Music Parade ponúkame deťom hudobnú náuku atraktívnou formou s dôrazom na rozvoj hudobného cítenia.

 • deti sa učia pri speve správnej intonácii.
 • zvládnu hru melódií s päťtónovým rozsahom na klávesových nástrojoch v dvoch tóninách.
 • naučia sa vnímať hudbu, rozpoznávať hudobné formy a zapájať sa do orchestrálnej hry.
 • rozpoznávajú metrum, prízvučnú a neprízvučnú dobu.
 • naučia sa rozlišovať a interpretovať základné rytmické hodnoty.
 • Deti získajú istotu v tonálnom cítení – rozlišujú sluchom toniku a dominantu a sú schopné ich zahrať na klávesovom nástroji.

Súhrnné informácie


Odporúčaný vek:
od 4 do 6 rokov

Počet v skupine:
8-10 detí v doporučenom sprievode rodiča

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
spev, intonačné cvičenia, základné rytmické hodnoty nôt a pomĺk, hra na klávesový nástroj, pohybové hry

Učebný materiál:
učebnica MUSIC PARADE