List rodičom – petícia – 8.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!            Touto formou si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnom stave Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej len „SZUŠ“) z hľadiska jej postavenia užívateľa budovy na ulici...