Detský spevácky zbor

Detský spevácky zbor

Práca v speváckom zbore poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu, rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.a v neposlednom rade prináša radosť...

Hudobný odbor

Cieľom vyučovania je nadobúdanie zručností v oblasti hudobného umenia. No zároveň sa v duchu myšlienky, že hudba zušľachťuje srdce i myseľ človeka, usilujeme predovšetkým o to, aby dieťa malo pozitívny vzťah k hudbe, aby si prostredníctvom nej vedelo vyplniť svoj...
Tanečný odbor

Tanečný odbor

Cieľom vyučovacieho procesu na prvom stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov. Dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného...
Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Výtvarné umenie je oblasť umeleckej tvorby ako vizuálne (zrakové), ktorého základom je vnímateľné zobrazenie. Ide o vyjadrenie komplexného zážitku, predstavy, myšlienky či možnosti zobrazenia vizuálnej skutočnosti. Toto umenie sa rozvíja na ploche a v priestore a jeho...
Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky...